På KS Geokonsult Oy Ab har vi över 30 års erfarenhet av markundersökningar. Avsikten med en undersökning är att garantera säkra och stadiga byggprojekt, eftersom jordmånen måste tas i beaktan då byggbeslut skall göras.

Det lönar sig att göra en markundersökning ifall man tänker köpa en fastighet på ett ställe var tidigare aktivitet, till exempel en bensinstation eller industriaktivitet, kan ha skadat marken. Då man utför en markundersökning innan inledandet av byggprojektet, garanterar man att arbetet utförs på stadig mark.

Som följd av undersökningen får du bland annat ett omdöme om grundläggningssätt och information om bland annat jordmånens bärighet. Resultaten från undersökningen är nödvändiga för framtida grundläggnings- och markarbetsprisvärderingar.

Tjänster för byggare
Työntekijä kypärä päässä montun pohjalla.

Jordmånens kvalitet uppenbarar sig genom en markundersökning

Genom en markundersökning tar man reda på jordmånens olika egenskaper inför en grundläggning, som till exempel markens bärförmåga. Vi har själv till en del byggt utrustningen som möjliggör våra undersökningar.

Genom att utföra en markundersökning undviker man felaktiga beslut, som i senare fall kan vara dyra och svåra – i vissa fall omöjliga – att reparera. I dagens läge är byggnaderna fyllda med teknologi som lätt skadas ifall grundläggningen inte är rätt gjord.

Vi kan också avgöra hur förorenad jordmånen är på t.ex. ett före detta industriområde, soptipp eller bensinstation. Undersökningen utförs vanligen då en fastighet skall säljas eftersom ägaren av fastigheten ansvarar för jordmånens kvalitet då fastigheten är i försäljning.

Ta kontakt!
tutkimus

Vår undersökning

 

Till våra tjänster hör:

 • viktsondering
 • hejarsondering
 • vingsondering
 • borrsondering 
 • ytavvägningar
 • inventering av bergsnivå
 • föroreningsundersökningar
 • grundvattenrörsinstallationer (stål och plaströr)
 • undersökning för vindmöllor
 • undersökningar för broar

Vi tar följande jordprovsanalyser:

 • störda- och ostörda prov
 • humuskoncentration
 • kornfördelningskurvor
 • kvalitetskontroll av bergskross, sand mm.
 • förorenignsundersökningar (Pima-prov)

Våra priser innehåller:

KS Geokonsult Oy Ab är en pålitlig samarbetspartner då du är i behov av en markundersökning. Då vår undersökning är färdig får du som vår kund alltid ett markundersökningsutlåtande vilket klargör markens specifika uppbyggnad. I utlåtanden finns rekommenderat hur byggnaden skall grundas. En grundundersökning lönar sig alltid eftersom grundläggningen kan optimeras med hjälp av denna.